Ամբիոններ

            Ամբիոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի (Աստվածաբանական համալսարանի) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գլխավոր ստորաբաժանումն է, որը միավորում է մասնագիտական ընդհանրություն ունեցող դասախոսներին և հետազոտողներին: Ամբիոնի գործունեությունը կարգավորվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հաստատած կանոնակարգով:

Երբ ՀՀ կառավարության որոշմամբ  Հանրապետության բուհական համակարգը ներառվեց Բոլոնյան գործընթացում, ճեմարանում (Աստվածաբանական համալսարանում) ևս կարիք զգացվեց բուհական մասնագիտական կրթության նոր պահանջներին համապատասխան վերանայել և ճշգրտել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը: Ճեմարանի նախկին 4 ամբիոնների միավորմամբ վերակազմվեցին երկու` Պատմական աստվածաբանության և հումանիտար առարկաների (պատմական աստվածաբանություն, հումանիտար և պատմական առարկաների, ինչպես նաև` լեզվաբանասիրական բաժանմունքներով) և Աստվածաբանության (աստվածաշնչագիտություն, դավանաբանություն և գործնական աստվածաբանություն բաժանմունքներով) ամբիոններ:

Ամբիոնը ղեկավարում է վարիչը, որին սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: Ամբիոնի կազմի մեջ մտնում են պրոֆեսորներ, դոցենտներ, դասախոսներ, ասիստենտներ, գիտաշխատողներ, ինչպես նաև ուսումնաօժանդակ անձնակազմ:

Ամբիոնի վարիչը հաստատում է ամբիոնի աշխատանքային ծրագրերը, դասախոսների և աշխատակիցների անհատական ծրագրերը, իրականացնում է մանկավարժական ծանրաբեռնվածության և ամբիոնի աշխատողների միջև գործառական պարտականությունների բաշխումը, վերահսկում դրանց կատարման ժամկետներն ու որակը: Պատմական աստվածաբանության և հումանիտար առարկաների ամբիոնի վարիչը փիլ. գիտ. թեկն., դոցենտ Ավետիս Քալաշյանն է իսկ Աստվածաբանության ամբիոնի վարիչը Հրաչ սրկ. Սարգսյանն է

Ամբիոնի գործունեության դաշտի մեջ է մտնում ուսումնական ծրագրերով նախատեսված աստվածաբանական, գիտա-տեսական պատշաճ մակարդակով դասախոսութունների, գործնական, սեմինար և ուսումնական այլ պարապունքների անցկացումը, ուսանողների ավարտական աշխատանքերի, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարումը, քննությունների և ստուգարքների անցկացումը, ինչպես նաև դասախոսների աշխատանքային փորձի ուսումնասիրումը, դասալսումների իրականացումը և մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման օժանդակումը:

Ստորև ներկայացված են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ամբիոններում դասավանդող դասախոսների և առարկաների ցանկը

Աստվածաշնչագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝ Հրաչ սրկ. Սարգիսյան

 1. Դանիել վրդ. Թումանյան- Հնգամատյան, Աստվածաշնչի կանոն, Աստվածաշնչի պատմական գրքեր
 2. Գևորգ Տեր-Վարդնայան – Հայերեն Աստվածաշնչի բնագրագիտություն
 3. Նշան վրդ. Հմայակյան – Պողոս առաքյալի աստվածաբանություն
 4. Շահե ծ. վրդ. Անանյան – Պարականոն գրականություն
 5. Գաբրիել քհն. Վարդանյան – Հին Կտակարանի ներածություն, Մարգարեական գրականություն
 6. Գարեգին վրդ. Համբարձումյան – Իմաստութենական գրականություն, Սուրբգրային Աստվածաբանություն
 7. Արսեն Բոբոխյան – Հին Մերձավոր Արևելքը և Հին Կտակարանը
 8. Արտակ Գնունի – Աստվածաշնչական հնագիտությունը, Աստվածաշնչի պատմություն
 9. Հրաչ սրկ. Սարգիսյան – Աստվածաշնչի բնագրագիտություն, Աստվածաշնչի թարգմանություն, Ավետարաններ
 10. Ռուբեն վրդ. Զարգարյան – Նոր Կտակարանի մեկնություն
 11. Սիփան քհն. Գրիգորյան – Նոր Կտակարանի ներածություն
 12. Սահակ քհն. Սահակյան – Աստվածաշնչի մեկնություն և մեկնաբանություն, Աստվածաշնչի պատմություն
 13. Արշավիր Գաբուճյան – Կիրառական մեկնություն

 

Պատմական աստվածաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝ Ավետիս Քալաշյան

 1. Հակոբ Քյոսեյան – Հայ սուրբգրային մեկնողական գրականություն, Հայրաբանություն, Հայ եկեղեցական մատենագրություն, Ասկետիկ աստվածաբանություն, Եկեղեցական հայրերի երկեր
 2. Ավետիս Քալաշյան – Քրիստոնեության պատմության աղբյուրագիտություն, Կրոնագիտություն, Ուղղափառ եկեղեցիներ, Կաթոլիկ եկեղեցի, Եկեղեցու պատմություն
 3. Արարատ քհն. Պողոսյան – Հայ եկեղեցու պատմության, Հայ եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտություն, Հայ եկեղեցու ժողովների պատմություն
 4. Պարգև Բարսեղյան- Հայ եկեղեցու պատմություն, Կրոնագիտություն և կրոնների պատմություն, Կրոն և մարդաբանություն, կրոնների պատմություն
 5. Արփենիկ Ղազարոսյան – Միջնադարյան Հայաստանի դպրոցներն ու վարդապետները, Հայ եկեղեցական մատենագրություն
 6. Անահիտ Ավագյան – Բողոքականություն, Հայրաբանություն, Ընդհանուր եկեղեցական մատենագրություն
 7. Շահե ծ. վրդ. Անանյան – Ընդհանուր եկեղեցական մատենագրություն, Հայ եկեղեցու վարդապետական մտքի պատմություն, Քրիստոնեական եկեղեցու վարդապետական մտքի պատմություն
 8. Զաքարիա ծ. վրդ. Բաղումյան – Հայ եկեղեցու հայրեր
 9. Գևորգ Տեր-Վարդանյան – Ձեռագրագիտություն, Բնագրագիտություն
 10. Կառլեն Միռումյան – Հայ փիլիսոփայության պատմություն
 11. Եղիշե ավ. քհն. Սարգսյան – Հայ եկեղեցու պատմություն
 12. Ղևոնդ քհն. Տյոմկին- Եկեղեցու պատմություն
 13. Հայկարամ սրկ. Հակոբյան – Եկեղեցու պատմություն
 14. Արթուր Վաղարշյան – Կանոնական իրավունք
 15. Վահե Թորոսյան – Հայ եկեղեցու պատմություն

 

Դավանաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ Հրաչ սրկ. Սարգիսյան

 1. Շահե ծ. վրդ. Անանյան- Դավանաբանություն
 2. Գոհար Հարությունյան-Տոմա- Ծիսական աստվածաբանություն, Դավանաբանություն, Ծիսաբանութեան ներածություն, Տոնագիտություն, Սրբախոսություն
 3. Հրաչ սրկ. Սարգիսյան – Արդի աստվածաբանական հոսանքներ, Բարոյական աստվածաբանություն, Ֆունդամենտալ աստվածաբանություն, Դավանաբանություն
 4. Բագրատ եպս. Գալստանյան – Քրիստոնեական եկեղեցիների սոցիալական ուսմունքը
 5. Վահան սրկ. Սահակյան – Աստվածաբանության ներածություն, Քրիստոնեական
 6. Ղևոնդ ավ. քհն. Մայիլյան- Արդի աղանդագիտություն և ջատագովություն, Դավանաբանություն
 7. Նազենի Ղարիբյան – Քրիստոնեական արվեստի աստվածաբանություն
 8. Գաբրիել քհն. Վարդանյան- Վարդապետական աստվածաբանություն

 

Գործնական աստվածաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝ Հրաչ սրկ. Սարգիսյան

 1. Հրաչ սրկ. Սարգիսյան- Հովվական աստվածաբանության աստվածաշնչային հիմքերը և արդի մոդելները, Գործնական բարոյագիտություն
 2. Գարեգին վրդ. Համբարձումյան– Հովվական խորհրդատվություն, Ընդհանուր քրիստոնեական հոգևորություն
 3. Ինգա Հարությունյան- Հովվական խորհրդատվություն, Կապելանություն
 4. Սմբատ քհն. Սարգսյան – Հոգեխնամք
 5. Հակոբ Քյոսեյան – Ասկետիկ աստվածաբանություն, Միստիկ աստվածաբանություն
 6. Պարգև Բարսեղյան –Կրոն և մարդաբանություն
 7. Բագրատ եպս. Գալստյան – Եկեղեցի և հասարակություն
 8. Մարիաննա Ապրեսյան – Սրբախոսություն և Հայսմավուրք
 9. Կարեն Նազարյան – Դիակոնիա
 10. Եսայի քհն. Արթենյան– Կապելանություն
 11. Կամո Վարդանյան– Մանկավարժություն, Հոգեբանություն
 12. Հրաչյա Հովհաննիսյան – Մանկավարժություն, Հոգեբանություն, Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդիկա
 13. Հովնան եպս. Հակոբյան – Ծիսագիտություն
 14. Կորյուն ավ. քհն. Մարտիրոսյան– Եկեղեցական երաժշտություն
 15. Հովհաննես քհն. Քեսապլյան– Եկեղեցական երաժշտություն
 16. Արթուր սրկ. Վարդանյան– Եկեղեցական երաժշտություն
 17. Կատարինե Հովսեփյան – Սոլֆեջիո
 18. Մարկոս քհն. Մանգասարյան – Քարոզխոսություն
 19. Արշավիր Գաբուճյան – Քրիստոնեական բարոյագիտություն

 

Բանասիրության Ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝

 1. Աշոտ Գալստյան – Հայոց լեզու-խոսքի մշակույթ
 2. Դավիթ Գյուրջինյան –Հայոց լեզու-խոսքի մշակույթ
 3. Ադելինա Խաչատուրյան – Անգլերեն
 4. Աննա Բայիբուրադյան – Անգլերեն
 5. Մարիամ Դավթյան – Անգլերեն
 6. Մարիամ Խաչատրյան – Անգլերեն
 7. Նաիրա Ստեփանյան – Անգլերեն
 8. Նինել Գասպարյան – Անգլերեն
 9. Միլանա Սարկիսովնա – Ռուսերեն
 10. Վաչագան Գրիգորյան – Հայ հին գրականություն
 11. Վաչագան Գրիգորյան – Հայ նոր գրականություն
 12. Վաչագան Գրիգորյան- Համաշխարհային գրականութիւն
 13. Նաիրա Պարոնյան – Գրաբար
 14. Նորայր Պողոսյան – Գրաբար
 15. Վիկտոր Կատվալյան – Գրաբար
 16. Ալվարդ Բարխուդարյան – Հունարեն
 17. Դանիել վրդ. Թումանյան- Եբրայեցերեն

 

Հումանիտար առարկաների ամբիոն

 1. Ավետիս Հարությունյան – Հայոց պատմություն
 2. Գրիգոր Բրուտյան – Տոմարագիտություն
 3. Ա. Բաղդասարյան – Փիլիսոփայություն
 4. Ա. Բաղդասարյան- Տրամաբանություն
 5. Դավիթ Հակոբյան – Ասմունք
 6. Նելլի Խերանյան – Ասմունք
 7. Մարինե Ղազարյան- Տնտեսագիտություն
 8. Ինֆորմատիկա

© Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին

Վաղարշապատ

ՀՀ

1101-ինդեքս

+374 10 517 180

© Gevorgian Theological Seminary.

Mother See of Holy Etchmiadzin

Vagharshapat

Republic of Armenia

1101

+374 10 517 180