1. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Մովսես Խորենացի
 2. Աստվածաբանական երկեր -Ս. Եղիշե վարդապետ
 3. Ամբողջ չարը տանջանքի ենթակա է -Առաքել Սյունեցի
 4. Ալիսթր Մակ Գրեյթ. Դոգմատիկ աստվածաբանություն
 5. VRabuni
 6. Qalkedon G I mac index
 7. Օծումն հիվանդաց -Բագրատ եպս. Գալստանյան
 8. Քրիստոսի Աստվածությունը- Շենուդա Բ
 9. Քրիստոնեական -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
 10. Տեսութիւն ի մարդոյ կազմութիւն (յաղագս կազմութեան մարդոյ) -Ս. Գրիգոր Նյուսացի
 11. Ս. Հաղորդության մասին -Ս. Հովհան Մանդակունի
 12. Ս. Գրիգորի վարդապետությունը
 13. Պատասխանի լատինացւոց թղթոյն- Մկրտիչ Նաղաշ
 14. Մեր վարդապետության հիմքը -Գարեգին Ա
 15. Հրահանգ քրիստոնեական հավատքի -Մսեր Գրիգորյան Զմյուռնիացի
 16. Հիսուս Քրիստոսի Մկրտությունը -Սարկավագ Յ. Նազարեանց
 17. Հաւատք և կեանք-աստուածաբանական դասաւանդութիւն -Ահարոն Գայայեան
 18. Համեմատական աստվածաբանություն Ա -Շենուդա Գ
 19. Կոչումն ընծայության -Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմացի
 20. Բնապահպանություն և աստվածաբանություն
 21. Արմատ հավատոյ
 22. Աստվածաբանություն և կրոնների ամբողջական պատմություն